West Coast Swing


West Coast Swing (WCS) er en swingstilart som stammer fra sørvestkysten av USA. WCS har de siste årene vokst i Europa, og Norge er intet unntak. Du finner et WCS-miljø i alle store byer i Norge, og miljøet blir stadig større med flere steder som tilbyr WCS-kurs.

Noe av det som kjennetegner dansestilen WCS er at den hele tiden utvikler seg i takt med musikken. WCS kan danses til RnB, hiphop, blues, pop, funk, electronica mm. Siden dansestilen hele tiden utvikler seg, og bruker et så bredt spekter av musikk, er den anvendbar på de fleste dansegulv.

//

West Coast Swing (WCS) is a swing style originating from the southwest coast of the United States. WCS has grown in Europe in recent years, and Norway is no exception. You will find a WCS environment in all major cities in Norway, and the environment is growing with more places offering WCS courses.

One of the characteristics of the dance style WCS is that it constantly evolves with the music. WCS can be danced to RnB, hip hop, blues, pop, funk, electronica and more. Since the dance style is constantly evolving and uses such a wide range of music, it is applicable to most dance floors.

Grunnkurs // Beginner (GK):
Dette er kurset dersom man ikke har danset WCS tidligere. Det kreves ingen forkunnskaper, og man trenger ingen partner for å delta på dette kurset. Selv om du har danset andre swing stilarter tidligere, anbefaler vi at du starter med dette kurset. Mange av grunnteknikkene i WCS bygger på helt andre prinsipper enn i andre swingstiler, disse må man lære seg før man begynner på de høyere nivåene.

//

This is the course if you have not danced WCS before. No prior knowledge and no partner is required to attend this course. Even if you have danced other swing styles before, we recommend that you start with this course. Many of the basic techniques in WCS are based on completely different principles than in other swing styles, and these must be learned before starting at the higher levels.

Viderekommende kurs 1 // Intermediate (VK1):
Dette kurset er for alle som har fullført et Grunnkurs hos BSI, eller som har danset WCS tidligere. Man trenger ingen partner for å delta på dette kurset. Det forventes at du kan de grunnleggende figurene i WCS, samt er kjent med de teknikkene som WCS bygger på.

Dersom du er usikker på om du hører hjemme på VK1, så kan du komme på de 2 gratisgangene på gang 1 og gang 2. Her vil instruktørene repetere figurer og teknikker fra GK som du må være kjent med for å klare kurset. Dersom du fremdeles er usikker på om du har kontroll, må du gjerne spørre en av våre instruktører. Det er også nyttig å gå GK om igjen samtidig som du går på VK1.

//

This course is for anyone who has completed the basic course, or who has danced WCS in the past. You do not need a partner to participate in this course. You are expected to know the basic figures of WCS, as well as the techniques that WCS is based on.

If you are not sure if you belong on VK1, you can get on the 2 free courses on time 1 and time 2. Here the instructors will rehearse figures and techniques from GK that you must be familiar with to complete the course. If you are still unsure whether you are in control, feel free to ask one of our instructors. It is also useful to go GK again while going on VK1.

Viderekommende kurs 2 // Intermediate (VK 2):

På VK2 kommer fokuset til å være enda mer på teknikk sammenlignet med de andre nivåene i WCS. Målsettingen er å gi deltagerne en dypere forståelse av hvordan dansen er satt sammen og hva som gjør at føringen og følgingen fungerer, slik at deltageren kan utvikle seg til å bli en bedre WCS-danser. Dette betyr at det forventes at de som deltar har kontroll på grunnleggende figurer og teknikker. Vi kommer ikke til å repetere grunnteknikkene på VK2, da vi heller ønsker å bruke tiden på å utvikle disse teknikkene videre. Derfor er det viktig at dette er på plass når en deltar på VK2. Vi anbefaler uansett alle å gå både VK1 og VK2 dersom en har anledning til dette.

Utover disse føringene krever BSI Dans dessuten at en har fullført minimum ett VK1 før en deltar på VK2.

//

At VK2, the focus will be even more on technique compared to the other levels in WCS. The aim is to give the participants a deeper understanding of how the dance is composed and what makes the leading and the followings work, so that the participant can develop to become a better WCS dancer. This means that participants are expected to have control over basic figures and techniques. We will not be rehearsing the basic techniques at VK2, as we would rather spend time developing these techniques further. Therefore, it is important that this is in place when attending VK2. Regardless, we recommend everyone to go both VK1 and VK2 if one has the opportunity.

In addition to these guides, we also require that you have completed at least one VK1 before participating in VK2.

Egentrening // Self-practice:
Dette er treninger som er lagt opp til at hver enkelt kan øve på hva man vil. Du kan trene på teknikker fra kurs, spørre instruktører om hjelp, eller bare danse sosialt. Under semesteret vil det stort sett alltid være en WCS-instruktør til stede på egentrening. De gangene det ikke er instruktør til stede vil dette bli varslet om i forkant.

//

These are times that are designed for each one to practice what they want. You can practice techniques from courses, ask instructors for help, or just dance socially. During the semester, there will almost always be a WCS instructor present for self-training. When there is no instructor present, this will be notified in advance.

Sosial arena // Social scene :
I WCS er det populært med helgekurs/helgeworkshops med kurs, konkurranser og sosialdans. Disse arrangeres i hele Europa, også i Norge. Våre instruktører reiser jevnlig på slike kurs for å holde seg oppdatert om utviklingen i dansen. Mange av våre kursdeltakere reiser også på slike helgekurs. Dette gjør at det er lett å være sosial sammen med folk du møter i dansemiljøet, samt oppleve store danseeventer i Europa. Anbefales!

Dersom du har spørsmål angående WCS, kan du ta kontakt med BSI Dans si WCS-gruppe på Facebook: BSI Dans WCS.

BSI Dans ønsker deg velkommen til kurs i West Coast Swing!

//

In WCS it is popular to attend to weekend courses/workshops, competitions and social dance. These are arranged throughout Europe, also in Norway. Our instructors regularly travel on such courses to keep up to date on the evolution of the dance. Many of our course participants also travel on such courses. This makes it easy to socialize with people you meet in the dance community, as well as experience great dance events in Europe. Recommended!

If you have questions about WCS, you can contact BSI Dans’ WCS group on Facebook: BSI Dans WCS.

BSI Dans welcomes you to the courses in West Coast Swing!