Cubansk Salsa


Vi i BSI Dans underviser i cubansk salsa. Vi tilbyr kurs som passer til deg som aldri har danset før, samt deg som ønsker å utvikle deg videre på et høyt nivå. Kursene starter opp rett etter semesteret begynner, men her er det også mulighet til å møte opp etter kursstart – du trenger ingen partner, bare godt humør!

//

At BSI Dans, we teach Cuban salsa. We offer courses that are suitable for those who have never danced before, as well as those who want to develop at a high level. Courses start right after the semester begins, but you can also show up after the course starts – you do not need a partner, just a good mood!

Grunnkurs // Beginner (GK)

Dette er kurset som ikke krever noen forkunnskaper. Kurset gir en grunnleggende innføring i cubansk salsa; takt, musikkforståelse og dansestil. Hovedfokuset er å lære grunnleggende turer og teknikker, og vil gjøre deg i stand til å danse sosialt. Turene som blir vist varierer litt fra tid til annen. Det holdes to grunnkurs hvert semester, møt gjerne på begge kursene så lærer du mer!

//

This course does not require any prior knowledge. The course provides a basic introduction to Cuban salsa: rhythm, music understanding and dance style. The main focus is learning basic steps and techniques and will enable you to dance socially. The figures shown vary slightly from time to time. Two basic courses are held each semester, please meet on both courses and you will learn more!

Viderekommende 1 // Intermediate (VK1)

Krav: Du har tatt grunnkurs og har god kontroll på de grunnleggende steg, turer og teknikker som ble gjennomgått der. Når man deltar på dette kurset er man i stand til å danse sosialt og kan føre en samtale mens man danser.

Målsetning: Kurset bygger direkte på grunnkurs. Her blir man introdusert for nye turer og fokuset vil ligge mer på teknikk, takt, stil, flyt i dansen, koordinasjon, føring og følging, samt en reell dansetid på kurs. Solodans og musikkforståelse vil det også bli gått nærmere inn på.

//

Requirements: You have taken the basic course and have good control over the basic steps, figures and techniques that were taught there. You should be able to dance socially and have a conversation while dancing.

Objective: The course is based directly on the basic course. Here you will be introduced to new figures and the focus will be more on technique, rhythm, style, flow of the dance, coordination, guiding and following. There will also be more emphasis on real time dancing during the classes. Solo dancing and understanding of music will also be discussed in more detail.

Rueda de Casino

Krav: Du må ha gjennomført grunnkurs, og kunne alle basic turene som ble gjennomgått. Man anbefaler å ha gått noe VK1.

Beskrivelse: Rueda er en cubansk dans, hvor flere par danser i en ring, og følger kommandoer (turer) som blir ropt av lederen. Lederen er en del av sirkelen, og alle parene gjennomfører turen samtidig. Flere av turene fører til partnerskifte, noe som skjer hyppig. De fleste turene utføres i par, men det er også turer hvor hele ringen danner formasjoner, samt noen soloturer. Rueda er en sosialdans, som blir brukt mye på sosiale sammenkomster. BSI Dans danser norsk Rueda standard og blir danset både sosialt, i konkurranse og som show.️

Målsetting: I Rueda er fokuset å få en grunnleggende forståelse for salsa som en mer sosial dans, der flyt og samspill ligger i sentrum. Vi vil bruke teknikker og turer fra GK og VK1, samt lære mange nye turer og  ulike formasjoner. Men viktigst av alt: Vi skal ha det gøy!

//

Requirements: You must have completed the basic course and be able to do all the basic figures that were taught. It is recommended to have gone to some VK1.

Description: Rueda is a Cuban dance, where several couples dance in a ring, and follow commands (turer) called by the leader. The leader is part of the circle, and all the couples execute the command at the same time. Most of the commands lead to a change of partner. Most figures are performed in pairs, but there are also figures where the entire ring forms formations, as well as some solo steps. Rueda is a social dance, which is widely used at social gatherings. BSI Dans dances the Norwegian Rueda standard and is danced both socially, in competition and as a show.

Objective: In Rueda, the focus is to gain a basic understanding of salsa as a more social dance, where flow and interaction are at the center. We will use techniques and figures from GK and VK1, as well as learn many new steps and different formations. But most importantly: We are having fun!

Viderekommende 2 // Intermediate (VK2)

Krav: Du har tatt grunnkurs og VK1 og har god kontroll på turer, steg og teknikker som ble gjennomgått der. Dette kurset er for de som danser mye sosialt og man bør kunne danse til sanger med høyt tempo.

Målsetning: Kurset vil gi en innføring i ulike danser som har influert cubansk salsa, samt ha fokus på å videreutvikle våre dansetekniske ferdigheter. Vi vil også ha fokus på musikalitet, styling og solodans, samt lære flere kompliserte turer og figurer. Innholdet i kurset vil variere fra semester til semester, så du kan trygt gå det om igjen uten å bli lei.

//

Requirements: You have taken basic courses and VK1 and have good control of the figures, steps and techniques that were taught there. This course is for those who dance a lot socially and you should be able to dance to songs with high tempo.

Objective: The course will give an introduction to various dances that have influenced Cuban salsa, as well as focus on further developing our dance technical skills. We will also focus on musicality, styling and solo dancing, as well as learning more complicated steps and figures. The content of the course will vary from semester to semester, so you can safely repeat it without getting bored.