Cubansk Salsa


/

I BSI dans underviser vi i cubansk salsa, en leken og morsom gatedans med røtter fra Cuba. Vi tilbyr kurs som passer for deg som aldri har danset før, samt deg som ønsker å videreutvikle deg som danser. Det tilbys nye kurs hvert semester og du trenger ikke partner for å delta på våre kurs.

In BSI dans we offer courses in Cuban Salsa, a playful and fun street dance which originates from the streets of Cuba. We offer courses that are suitable for those who has never danced before, as well as those who want to improve as a dancer. We offer new courses every semester, and you don’t need a partner to attend out courses.

/


Grunnkurs / Basic course (GK)

Krever ingen forkunnskaper. Kurset gir en grunnleggende innføring i takt, musikkforståelse og dansestil. Hovedfokuset er å lære grunnleggende turer og teknikker, slik at du vil være i stand til å danse sosialt! Turene kan variere noe fra semester til semester.

Does not require any prior dance-knowledge. The course provides a basic introduction to rhythm, musical understanding, and dance-style. The main focus of the course is learning basic steps and techniques that will enable you to dance socially. The figures can vary from semester to semester.

/


Viderekommende 1 / Intermediate 1 (VK1)

Krav: Du har gjennomført grunnkurs og har god kontroll på steg, turer og teknikker som ble gjennomgått der. Du er i stand til å danse sosialt og kan føre en samtale mens du danser.

Målsetning: Kurset bygger dirkete på grunnkurs. Man blir introdusert for nye turer og fokuset vil ligge mer på teknikk, takt, stil, koordinasjon, følging, føring, og flyt i dansen. Det tilstrebes å ha mer reel dansetid på dette kurset, og det kan forekomme innslag av solo-dans og mer inngående musikkforståelse.

/

Requirements: You have completed the basic course and feel comfortable with the basic steps, figures, and techniques from the course. Your able to dance socially and can have a conversation while dancing.

Objective: the course is directly based on the basic course. You will be introduced to new figures and the focus will be more based on techniques, rhythm, styles, coordination, following, leading and dance flow. There will be more emphasis on real time dancing during these courses, and there might be part consisting of solo-work and more in-depth musical understanding.

/


Rueda Grunnkurs / Rueda Basic (Rueda Gk)

Krav: Du må ha gjennomført grunnkurs for å delta på kurset. Det anbefales at man har gått noe VK1 eller deltar på både Vk1 og Rueda.

Beskrivelse: Rueda de casino er en cubansk dans hvor flere par danser sammen i ring. En person leder ringen ved å rope ut kommandoer, som resten av ringen utfører sammen. Flere av turene fører til hyppige partnerbytter og morsomme formasjoner. Rueda danses mye sosialt, men kan også danses i konkurranse og show sammenheng.

Målsetning: I rueda lærer man nye gøye turer og formasjoner, som bygger på grunnleggende turer og teknikker fra GK og Vk1. Hovedfokuset er på flyt, samspill med de andre parene i ringen og å ha det gøy!

/

Requirements: You must have completed the basic course to attend Rueda. It’s recommended to have attended some VK1 or to attend both Vk1 and Rueda.

Description: Rueda the Casino is a Cuban dance where several couples dance together in a ring. One person leads the ring by calling commands, which the rest of the ring executes together. Several of the figures result in quick partner-changes and fun formations. Rueda is dances socially but is also in dance competitions and shows.

Objective: In rueda you will learning new figures and formations, based on the figures and techniques from the basic and intermediate courses. The main focus will be on flow, interaction with the other couples in the ring, and having fun!

/


Rueda Viderekommende / Rueda Intermediate (Rueda Vk)

Krav: Du må ha gjennomført Rueda Gk og ha god kontroll på de grunnleggende rueda turene for å delta på dette kurset.

Målsetning: Bygger direkte videre på Rueda GK. Man lærer nye og mer avanserte figurer og formasjoner.

Requirements: You must have completed the Rueda basic course and feel comfortable with the basic Rueda figures to attend this course.

Objective: The course is directly based of the Rueda basic course. Your will learn new and more advanced figures and formations.