Boogie Woogie Swing


I BSI Dans underviser vi i Boogie Woogie, en spenstig og morsom swingform med røtter fra 1950-tallet. Dansen spenner over et vidt tempospekter, fra sensuell slowdansing til et forykende og heftig tempo. Her får en utfordringer på alle nivå, og dansen er like morsom enten man er nybegynner eller show- og konkurransedanser.

//

At BSI Dans we teach Boogie Woogie, a bouncy and fun swing form with roots from the 1950s. The dance can go from sensual slow dancing to a fast and intense tempo. Here you will find challenges at every level, and the dance is just as fun whether you are a beginner or show/competition dancer.

Grunnkurs // Beginner (GK)

Kurskrav: Dette er kurset som ikke stiller noen krav til forkunnskaper for deltakerne. Her er det nok at du (eller noen andre) har lyst til at du skal lære å danse. Kom med eller uten partner!

Målsetning: På grunnkurset vil man lære det grunnleggende av steg, turer og føringsteknikker i boogie woogie. Man får også en innføring i boogie-musikken. Noen morsomme figurer blir det også. Hovedfokuset er på det sosiale og på mestring og trivsel, man skal lære nok til å kunne danse sosialt og fremfor alt å ha det gøy på dansegulvet.

//

Course requirements: This course does not require any prerequisites for the participants. It is enough that you (or someone else) want you to learn to dance. Come with or without a partner!

Objective: You will learn the basics of steps, tours and guiding techniques in boogie woogie. You also get an introduction to boogie music. There are some funny figures too. The main focus is on the social, on mastering and on the well-being. One should learn enough to be able to dance socially and, above all, to have fun on the dance floor.

Viderekomne 1 // Intermediate (VK1)

Kurskrav: Dette kurset er for deg som har fullført ett eller flere semestre på grunnkurs, eller har danset boogie woogie tidligere. Du kan grunntrinnene, og kan føre en samtale mens du danser uten å komme ut av takten. Du kan også høre stop-break i musikken. Kom med eller uten partner! Det er anbefalt for alle å repetere GK parallellt med VK1.

Målsetning: På VK1 bygges det videre på det som læres på grunnkurs. Man skal lære å kunne variere grunntrinnene på ulike måter. Man skal bli kjent med grunnleggende musikkoppbygning og lære å føre/følge bedre. Kurset inneholder mange nye og mer avanserte figurer, samt variasjoner av grunnleggende turer og figurer, blant annet figurer som går over 8 takter. Fremfor alt skal man lære å ha det enda mer gøy på dansegulvet!

//

Course Requirements: This course is for those who have completed one or more semesters on the basic course, or have danced boogie woogie in the past. You should know the basics, and be able to have a conversation while you dance without getting off the beat. You should also be able to hear breaks in the music. Come with or without a partner! It is recommended for everyone to repeat GK in parallel with VK1.

Objective: At VK1, we continue to build on what was taught on the basic course. You will learn to vary the basic steps in different ways. You will get acquainted with basic music structure and learn to lead/follow better. The course contains many new and more advanced figures, as well as variations of basics, including figures that go over 8 beats. Above all, you will learn to have even more fun on the dance floor!

Viderekomne 2 // Advanced (VK2)

Kurskrav: Dette kurset er for deg som har fullført minst ett semester på VK1, gjerne flere. Du kan danse basic i middels høyt tempo (46-48 bar), har vært borti ulike variasjoner på grunnsteget, og kan variere mellom 6- og 8-takts figurer i dansen. Du må også ha kjennskap til grunnleggende musikkoppbygning (swingskjema, bluesskjema) og kunne føre/følge forskjellige partnere. Kom med eller uten partner! Det er anbefalt for alle å repetere VK1 parallelt med VK2.

Målsetning og teknikker: VK2 er et bredt kurs med mye forskjellig innhold. Det vil bli jobbet med grunnsteg, føring-følging, bodyleading og musikkforståelse og -tolkning. Det vil også bli undervist i mer avanserte variasjoner av grunnleggende turer og utbygging av disse. Man skal også lære å lage egne figurer og det vil bli undervist en del nye og imponerende figurer.

//

Course requirements: This course is for those who have completed at least one semester of VK1, preferably several. You should be able to dance basic at medium/high tempo (46-48 bar), have gone through various variations of the basic figures, and can vary between 6- and 8-beats figures in the dance. You must also have knowledge of basic music structure (swing form, blues form) and be able to lead/follow different partners. Come with or without a partner! It is recommended for everyone to repeat VK1 in parallel with VK2.

Objectives and techniques: VK2 is a broad course with a lot of different content. Work will be done on basic steps, guiding, bodybuilding and music understanding and interpretation. More advanced variations of basic figures and their development will also be taught. You will learn to create your own figures and some new and impressive ones will be taught.

Partrening // Partner training

Kurskrav: På partrening er det ingen ferdighetskrav. Partrening er for alle som har lyst til å bli bedre til å danse! Det eneste kravet for å være med på partrening er at man er innstilt på å samarbeide med andre. Man må i tillegg ha med seg noen å danse med, siden det ikke blir partnerrotasjon på partreningene. Du trenger absolutt ikke ha en fast dansepartner – det er bare å ta med noen fra kurset tidligere i uken og komme!

Partrening er veldig gøy, utviklende og sosialt. Målet er å skape en treningsgruppe der alle kan løfte hverandre opp og gjøre hverandre bedre. Målsetning for partreningen er å skape flere konkurransedansere i BSI Dans.

Innhold: Partreningene i BSI Dans er bygd opp slik at man trener litt sammen innad i parene, men bruker minst like mye tid på å trene sammen med andre par. Det er sterkt fokus på coaching, og at alle hjelper hverandre til å bli bedre. Det er ikke alltid like lett å vite hva man er god på, og hva man bør trene mer på, hvis man aldri får tilbakemelding. På partrening gir alle tilbakemelding til alle, og man vil oppleve at alle har både noe å lære, og noe å lære bort – uavhengig om man er nybegynner eller norgesmester!

//

Course Requirements: There are no skills requirements for partner training. Partner training is for anyone who wants to get better at dancing! The only requirement to participate in partner training is that you are willing to work with others. You must also bring someone to dance with, as there is no partner rotation. You  do not have to have a regular dance partner – just bring someone from the course earlier this week and come!

Partner training is very fun, social and good for skill development. The goal is to create a training group where everyone can lift each other up and make each other better, to create more competitive dancers in BSI Dance.

Contents: The partner trainings in BSI Dans are designed to train a little within the couple, but spend at least as much time training with other couples. There is a strong focus on coaching and that everyone helps each other get better. It is not always easy to know what you are good at and what you should practice more if you never get feedback. At partner training, everyone gives feedback to everyone, and you will find that everyone has both something to teach and something to learn – regardless of whether you are a beginner or a Norwegian champion!

Egentrening // Self-training

Man skal få mulighet til å øve på det man har lært på kursene og til å lære noe nytt om man ønsker det. Man komme i kontakt med erfarne dansere samtidig som man får danset med andre på ens eget nivå. Kom med eller uten partner, her byr alle opp alle!

//

Here, you have the opportunity to practice what you have learned on the courses and to learn something new if you wish. You can get in touch with experienced dancers while getting dances with others on your own level. Come with or without a partner, here everyone dances with everyone!